Ostatní služby

Soulad s obchodní legislativou

 • služby spojené se zápisem v Obchodním rejstříku a registrací u dalších orgánů;
 • služby spojené s organizací valných hromad;
 • získávání dokumentů a informací z veřejně přístupných rejstříků (např. obchodní rejstřík, katastr nemovitostí);
 • provádění právních úkonů jménem společnosti na základě zplnomocnění.

Ostatní služby

 • organizace skladového hospodářství;
 • fyzické a dokladové inventarizace majetku a závazků, vytváření soupisů majetku, vytváření registrů majetku;
 • úschova fi remní dokumentace;
 • poradenská činnost při výběru strategických obchodních partnerů;
 • poradenská činnost při zajištění ocenění obchodního majetku, cenných papírů a pod.;
 • svěřenecká správa majetku prováděná jménem a na účet klienta;
 • krizový management;
 • sekretářské činnosti spojené s chodem společnosti;
 • styk s úřady a institucemi;
 • zajišťování a organizace školení a seminářů podle potřeb klienta (např. školení o bezpečnosti práce, školení řidičů, odborné kursy, fi remní presentace).